Gebruiksvoorwaarden

Laatst aangepast: 04 May 2017

Lees deze voorwaarden grondig door. Door u te registreren als Lid of als Abonnee en door te klikken op het vakje "Ik heb de algemene voorwaarden voor lidmaatschap en de privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord. Ik bevestig dat ik meer dan 18 jaar ben." aanvaardt u deze voorwaarden; dat is opnieuw het geval en elke keer als u de Diensten gebruikt (ongeacht of u zich geregistreerd hebt als Lid of Abonnee). Indien u niet volledig akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u zich niet registreren als Lid of Abonnee of mag u niet van de Diensten gebruik maken.

We kunnen deze Voorwaarden of de Privacy Policy steeds wijzigen door een herziene versie op de Site te plaatsen. Om die reden dient u deze Voorwaarden en de Privacy Policy bij elk bezoek van de Site na te lezen. U kunt de datum van de meest recente versie van deze Voorwaarden en Privacy Policy bovenaan controleren. U bent steeds gebonden door de aangepaste Voorwaarden en Privacy Policy indien u van de Diensten gebruikt maakt na de datum van publicatie van de gewijzigde Voorwaarden of Privacy Policy. U bent steeds gebonden door de aangepaste Voorwaarden en Privacy Policy indien u van de Diensten gebruikt maakt na de datum van publicatie van de gewijzigde Voorwaarden of Privacy Policy.

1. Diensten

Op de Site bieden wij een online platform aan om Leden, Abonnees en Gebruikers de mogelijkheid te geven elkaar te zoeken en te ontmoeten en om met elkaar te communiceren en te daten. Wij leveren zelf geen directe diensten zoals het bekijken en evalueren van profielen, het actief matchen van profielen, het in contact brengen van Leden, Abonnees en Gebruikers, of het verstrekken van advies en consultaties omtrent relaties, dating en profiling. Wij verstrekken louter de technische mogelijkheid om u toe te laten dit te doen en u in staat te stellen en u in staat stellen om uw profiel toe te voegen en in onze databank te zoeken. Onze diensten mogen om die reden niet beschouwd worden als huwelijksbemiddeling in de zin van de Wet van 9 maart 1993 tot regeling en controle van de exploitatie van huwelijksbureaus. Evenmin kunnen wij beschouwd worden als matchmaker, huwelijksbemiddelaar of koppelaar.

Terug naar boven

2. Informatie over ons

2.1) De Site en de Dienst en worden aangeboden aan de lezers van De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar, kranten en krantenwebsites die eigendom zijn van Corelio Publishing N.V. Gossetlaan 30, 1702 Groot) Bijgaarden (hierna genoemd "Corelio". Uw aandacht wordt erop gevestigd dat de site en de Diensten worden verstrekt en beheerd door The Dating Lab Limited (hierna genoemd "The Dating Lab" en "TDL", maar ook "wij", "we", "ons" en andere gelijkaardige uitdrukkingen).

2.2) The Dating Lab is een vennootschap naar Engels recht met maatschappelijke zetel en postadres te: 4th Floor, Holden House, 57 Rathbone Place, London W1T 1JU, UK. Telefoon: +44 (0) 20 8738 2453. De vennootschap is geregistreerd met nummer 5844348 en BTW-nummer GB 921 880 618.

2.3) U sluit een overeenkomst af met The Dating Lab, dat uitsluitend aansprakelijk is voor de website en de Diensten.

Terug naar boven

3. Wie mag de Site en de Diensten gebruiken

3.1) De Diensten zijn bedoeld voor volwassen Gebruikers om online met elkaar te communiceren. U moet de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben om Lid, Abonnee of Gebruiker te kunnen worden.

3.2) Indien u voor enig misdrijf veroordeeld bent (of onder gerechtelijk bevel staat), meer specifiek in verband met aanranding, geweld, seksueel wangedrag of aantasting van de eerbaarheid, kunt niet van de Diensten gebruik maken.

3.3) Wij aanvaarden geen profielen van gehuwde Gebruikers die op zoek zijn naar een buitenechtelijke relatie.

3.4) U mag de Site of de Diensten niet gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

3.5) Wij behouden ons het recht voor om enige en elke aanvraag tot lidmaatschap of abonnement te weigeren. U bent pas Lid of Abonnee van het ogenblik dat u van ons per email een bevestiging heeft ontvangen.

Terug naar boven

4. Lidmaatschap en Abonnement

4.1) U kunt gratis uw profiel toevoegen en zo toegang krijgen tot de Diensten.

4.2) Om volledige toegang tot de Diensten te verkrijgen, inbegrepen de mogelijkheid om berichten naar andere Leden of Abonnee te verzenden, dient u lidgeld te betalen.

4.3) The Dating Lab kan te allen tijde het lidgeld voor de Diensten en de hernieuwingstermijnen wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden meegedeeld op de betaalpagina van de Site en zullen van toepassing zijn van zodra u beslist om een nieuw lidmaatschap of abonnement aan te schaffen of een bestaande te verlengen. Indien u een automatisch verlengde overeenkomst heeft, zal het bedrag niet verhoogd worden zolang u de automatische verlenging niet doet verstrijken.

4.4) U kunt uw lidmaatschap of abonnement te allen tijde opzeggen (zie artikel 11 (BeŽindiging) hieronder voor meer uitleg).

4.5) Indien u ervoor kiest om uw abonnement met uw bankkaart te betalen en u de optie automatische verlenging door domiciliŽring heeft aangeklikt, zullen wij dit abonnement automatisch vernieuwen wanneer het verstrijkt. Automatische verlengingen kunnen worden verwerkt tot 24 uur voor het verstrijken van uw lopend abonnement; wanneer u bijgevolg een automatische verlenging wenst op te zeggen, raden wij u aan om dit tenminste 48 uur voor de vervaldatum te doen. Om meer te weten over de voordelen van automatische verlenging door domiciliŽring, klik hier. U kunt deze automatische verlenging op elk ogenblik ongedaan maken op de Abonnement pagina.

4.6) Indien u uw abonnement voortijdig beŽindigt en uw abonnement duurt drie maanden of langer, kunnen wij u naar eigen goeddunken een deel terugbetalen. Indien uw abonnement minder dan drie maand duurt, krijgt u bij beŽindiging niets terugbetaald.

Terug naar boven

5. Veiligheid en Beveiliging

5.1) De Site bevat profielen, forums, chat rooms, fotoalbums en andere elementen die vrij raadpleegbaar zijn voor andere Leden, Abonnees en/of Gebruikers van de Site. Wij zijn een louter technische tussenpersoon en hosting provider. Wij kunnen bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoud ("user generated content") geplaatst op dergelijke profielen, forums en andere communicatieplatformen op de Site. Wij hebben geen verplichting tot controle en toezicht over enige activiteit op die profielen, forums en andere communicatieplatformen. De Leden, Abonnees en Gebruikers mogen deze Site niet aanwenden voor welke illegale of inbreukmakende activiteit dan ook en mogen geen inhoud plaatsen, publiceren of verspreiden die aanstootgevend is of inbreuk maakt op de wet. Meer specifiek gaat het Lid, Abonnee of Gebruiker akkoord om geen pornografische, obscene, lasterlijke, beledigende, bedreigende, provocerende, racistische of anderszins schadelijke inhoud, informatie, software of andere materialen op de Site te plaatsen, publiceren of verspreiden, inbegrepen materialen die de rechten, belangen en reputatie van TDL, Corelio, andere Leden, Abonnees, Gebruikers en derden kunnen schaden. Indien schadelijke of onwettige inhoud wordt gemeld, zullen wij hier de bevoegde overheid van op de hoogte brengen, conform de bepalingen van de Wet Elektronische Handel van 11 maart 2003. Wij behouden ons het recht voor om elk Lid, Abonnee en Gebruiker uit te sluiten van het gebruik van en toegang tot de Site en de daarop versterkte Diensten in geval van schending van deze Voorwaarden. Wij bieden geen enkele garantie op juistheid van welke op de Site geplaatste User Content dan ook. U mag er niet van uitgaan dat elke User Content juist is of dat een andere Gebruiker werkelijk is wie hij beweert te zijn. U draagt de verantwoordelijkheid om de accuraatheid van de User Content te onderzoeken alvorens zich erop te baseren. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor valse of misleidende beweringen van andere Gebruikers.

5.2) Wanneer u door gebruik van de Diensten andere personen wenst te ontmoeten, dient u de nodige voorzorgen te nemen en de veiligheidsrichtlijnen van onze Veiligheid gaat voor gids te volgen. Elk afspraakje verloopt op eigen risico.

5.3) U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de legitimiteit van uw interactie met andere Gebruikers.

5.4) U bent verantwoordelijk voor elke daad van derden die uw account of identificatiegegevens gebruiken, frauduleus of niet. U verklaart ons te zullen vrijwaren voor dergelijke vorderingen.

5.5) Wij zijn niet aansprakelijk indien uw identiteit door een ander persoon wordt gebruikt.

5.6) U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke schijnbaar beveiligingsprobleem zoals verlies, diefstal, misbruik of ongeoorloofde mededeling of gebruik van een gebruikersnaam of paswoord. In dergelijk geval dient u onverwijld uw paswoord te wijzigen.

5.7) Hoewel wij niet kunnen controleren wat er gebeurt tijdens afspraakjes tussen Gebruikers, raden wij u aan om elk gedrag dat redelijkerwijze risico inhoudt voor andere Gebruikers te melden via onze Misbruik aangifte pagina. Dergelijke aangiftes worden vertrouwelijk behandeld en onderzocht door een ouder lid van onze klantendienst. Indien wij dit nodig achten, kunnen wij naar eigen goeddunken de andere Gebruiker waarschuwen of diens profiel schorsen of verwijderen.

5.8) Indien u tijdens een afspraakje met een andere Gebruiker een ernstig incident ervaart (zoals fysiek geweld of aanranding) of u vermoedt dat een Gebruiker spoorloos is na een afspraakje gemaakt door middel van de Diensten, raden wij u aan om de politiediensten onmiddellijk te contacteren onze klantendienst op de hoogte te brengen via onze Misbruik aangifte pagina.

5.9) Behoudens zoals hierboven beschreven in artikel 5.7 komen wij niet tussen in geschillen tussen Gebruikers, noch bieden wij enige arbitrage of bemiddelingsdiensten aan in geval van een geschil.

Terug naar boven

6. Uw verplichtingen bij gebruik van de Diensten en de Site

6.1) U verklaart zich akkoord om:

6.1.1) geen toepasselijk recht, regulering of gedragscode te schenden bij gebruik van de Diensten;

6.1.2) geen User Content (inclusief foto's die u enkel aan uw favorieten wil tonen) of informatie te publiceren of naar ons te versturen die vals of misleidend zijn (en u verklaart zich akkoord om de User Content te vernieuwen om ervoor te zorgen dat deze niet vals of misleidend is), noch seksueel uitgesproken of suggestief, vulgair, onbehoorlijk, obscene, racistisch, xenofobisch, inbreukmakend, onwettelijk, misleidend, aanstootgevend, schadelijk, gewelddadig, dreigend of lasterlijk zijn, inbreuk maken op iemands privťleven of op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde, of die aansporen of bijdragen tot het voorgaande. Fotografisch materiaal dat publiek beschikbaar wordt gesteld is onderworpen aan de voorwaarden vermeld op de foto upload pagina;

6.1.3) geen inhoud (inclusief foto's) te publiceren die direct of indirect zinspelen op kinderporno of verzoeken tot communiceren met of in naam van een minderjarige (die de volle leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt);

6.1.4) in uw profiel, in door u op de Site geplaatste informatie of in door u gecommuniceerde informatie aan een andere Gebruiker waar u nog geen contact mee heeft gehad, geen informatie op te nemen waardoor u persoonlijk geÔdentificeerd of gecontacteerd kunt worden (buiten de Diensten om), inclusief (doch niet beperkt tot) uw achternaam, fysiek of emailadres, telefoonnummer of andere website waar dergelijke informatie te beschikking staat. Contact met een Gebruiker via de "One liner" dienst wordt niet beschouwd als een eerste contact;

6.1.5) geen contactgegevens van andere Gebruikers opvragen of uw abonnement- of lidmaatschapsstatus in uw profiel vrijgeven;

6.1.6) geen gebruikersnamen, paswoorden, activeringscodes of gelijkaardige informatie toevertrouwd aan Gebruikers onthullen, toegankelijk maken of voor andere doeleinden gebruiken dan verificatie voor toegang tot de Diensten;

6.1.7) geen emailadressen meedelen aan ons of anderen en geen User Content over andere personen publiceren of versturen zonder diens voorafgaande goedkeuring;

6.1.8) geen links publiceren of versturen die leiden naar websites van derden met illegale of ongepaste inhoud;

6.1.9) de Diensten niet te gebruiken voor enig commercieel, professioneel of niet-privaat doel (inbegrepen reclame, klantenwerving, tippelen, handel en prostitutie);

6.1.10) de Diensten niet te gebruiken voor junk mail, spam en piramide- of andere frauduleuze spelen;

6.1.11) niets te doen wat mogelijk een storend effect heeft op de Diensten, inbegrepen het gebruik van worms, virussen, software bombs en mass mailings;

6.1.12) geen poging ondernemen om onbevoegd toegang te krijgen tot een deel van de Diensten of de gebruikte instrumenten voor de Diensten;

6.1.13) de Diensten niet te gebruiken om een ander Lid te belagen of lastig te vallen of om een ander Lid te contacteren terwijl die gevraagd heeft daarmee te stoppen (u heeft de mogelijkheid om contact van andere Leden te blokken door de daarvoor voorziene optie in hun profiel aan te klikken);

6.1.14) geen andere persoon of entiteit te imiteren; of

6.1.15) de Diensten niet te gebruiken voor andere doeleinden dan voorzien in deze Voorwaarden.

6.2) U verklaart er zich mee akkoord om alle richtlijnen en verplichtingen op onze Site na te leven alsook elk redelijk verzoek of instructie van ons in verband met de Diensten op te volgen.

6.3) U verzekert ons dat alle contact- en betaalinformatie (bijv. fysiek en emailadres, kredietkaartnummers) die u ons verstrekt, juist en bijgewerkt zijn en blijven.

6.4) U dient ons onverwijld in te lichten over elk ongepast gedrag in verband met de Diensten (daarin begrepen indien u meent dat materialen van derden op de Site geplaatst zijn door een andere Gebruiker in overtreding van het auteursrecht). Klik hier om ongepast gedrag of verdachte profielen te melden aan onze klantendienst.

Terug naar boven

7. User Content

7.1) The Dating Lab voorziet enkel de technische middelen voor Leden om hun persoonlijke informatie te publiceren en/of te verspreiden en is zelf geen auteur of uitgever van User Content.

7.2) Het is uw verantwoordelijkheid om te beslissen welke informatie als User Content (welke zichtbaar zal zijn voor andere Gebruikers en Internetgebruikers) gepubliceerd of verstuurd wordt. The Dating Lab zal niet aansprakelijk zijn voor enig misbruik van dergelijke User Content door een andere Gebruiker of derden.

7.3) Behoudens zoals voorzien in de Privacy Policy zullen wij geen persoonlijke informatie bekendmaken zonder uw voorafgaande toestemming, wanneer die door u werd aangeleverd en niet publiek in uw profiel bekendgemaakt werd.

7.4) The Dating Lab oefent geen redactionele controle uit op profielen of fotografisch materiaal, maar behoudt zich het recht voor om dit te doen zonder enige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor User Content (inclusief foto's) of andere activiteiten van Gebruikers die een inbreuk kunnen uitmaken op de rechten van andere Gebruikers of derden.

7.5) The Dating Lab verifieert niet de juistheid of waarheid van enige informatie gepubliceerd door Gebruikers. U dient zelf in te staan voor eigen, onafhankelijk onderzoek naar de juistheid van User Content gepubliceerd of verstuurd door andere Gebruikers en voorzichtig te zijn in uw omgang met ander Gebruikers (zie hierboven ook artikel 5 (Veiligheid en Beveiliging)).

7.6) Wij vragen de Gebruikers om bij ons melding te doen van elke ongepaste User Content. U begrijpt dat dergelijke melding kan plaatsvinden en dat wij stappen kunnen ondernemen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden betreffend informatie die ons ter kennis komt en verband houdt met User Content die door u gepubliceerd of verstuurd wordt.

7.7) Wij behouden ons het recht voor om enig profiel of andere User Content voor gelijk welke reden, geheel of gedeeltelijk te weigeren, schorsen of verwijderen, en in dergelijk geval ervoor te kiezen niet met u te overleggen over de gepastheid van dergelijk User Content.

7.8) Wij zijn niet aansprakelijk voor het verwijderen of het falen te bewaren van uw User Content, inclusief profielinformatie en foto's. Verder dient u zelf in te staan voor het bewaren van alle berichten die u wenst bij te houden.

7.9) Wij behouden ons het recht voor om berichten en andere User Content definitief te verwijderen na een periode zoals vermeld onder de titel 'Hoe verwijder ik mijn profiel?' in de Profiel Help sectie van de FAQs of wanneer wij eender welk recht van beŽindiging uit deze Overeenkomst uitoefenen.

7.10) The Dating Lab kan niet garanderen dat aanstootgevende of ongepaste informatie in elk voorkomend geval van de Site zal worden verwijderd, maar elke nalatigheid om zulks te doen in een welbepaald geval laat ons recht om gelijkaardige materialen in daaropvolgende gevallen te verwijderen onaangeroerd.

Terug naar boven

8. Eigen informatie en inhoud

8.1) De Site en de Diensten bevatten of gebruiken informatie en inhoud (inclusief merken, logo's, grafische vormgeving, afbeeldingen, foto's, animatie, video's, tekst en software) die de intellectuele eigendom van onze partners, andere Gebruikers en onszelf uitmaken. Uw gebruiksrecht is strikt beperkt tot toegang tot, downloaden, afdrukken en reproduceren van dergelijke informatie of inhoud voor eigen persoonlijk, privaat en niet-commercieel gebruik van de Diensten binnen het bepaalde in deze Voorwaarden. Anderszins afhalen, projecteren, vertonen, wijzigen, kopiŽren, afdrukken, verkopen, downloaden, verhuren of reverse engineeren (behoudens voor zover toegelaten door het toepasselijk recht) van dergelijke inhoud zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming is verboden.

8.2) Onze Site geheel of gedeeltelijk invoegen in een externe website zonder onze voorafgaande, schriftelijke toelating is verboden.

8.3) U geeft ons een licentie tot gebruik (en tot onderlicentie of toewijzing) van uw User Content (materiaal dat u op de Site publiceert of naar andere Leden verstuurt) conform het bepaalde in de Privacy Policy en elke andere specifieke toelating die u geeft, zoals noodzakelijk voor het verstrekken van de Diensten, inclusief:

8.3.1) uw profiel zichtbaar maken voor andere Gebruikers van www.dating.standaard.be, www.dating.nieuwsblad.be en www.dating.gentenaar.be en van andere gelieerde dating websites (hetgeen het bereikt van uw profiel substantieel verhoogt en de kans op succes gevoelig verhoogt);

8.3.2) uw profiel op websites van De Standaard en Het Nieuwsblad, www.dating.standaard.be, www.dating.nieuwsblad.be en www.dating.gentenaar.be publiceren;

8.3.3) uw profiel zichtbaar maken voor andere Gebruikers in emails specifiek eigen aan dating diensten (bijv. "new fan" meldingen, etc.);

8.3.4) dergelijke Content gebruiken in verband met onze business-to-business marketing activiteiten.

8.4) U mag geen User Content van andere Gebruikers kopiŽren of anderszins gebruiken zonder diens voorafgaande toestemming tenzij dit absoluut noodzakelijk zou zijn voor uw eigen persoonlijk, privaat en niet-commercieel gebruik van de Diensten overeenkomstig het bepaalde in deze Voorwaarden. The Dating Lab en Corelio kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig gebruik omschreven in dit artikel.

8.5) U mag geen materialen van derden op de Site publiceren of plaatsen of versturen via de Services tenzij u hier de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming voor verkregen heeft. U wordt tevens verzocht om ons te melden indien u meent dat materialen van derden door een andere Gebruiker werden geplaatst of verstuurd via de Site. Zulks houdt in, doch is niet beperkt tot foto's, afbeeldingen en tekst.

Terug naar boven

9. Werking van en veranderingen aan de Site en de Diensten

9.1) De Diensten worden "as is" door The Dating Lab geleverd. Wij garanderen niet dat onze Diensten ononderbroken of feilloos geleverd worden of een bepaald resultaat zullen voortbrengen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om fouten recht te zetten wanneer zij voorkomen.

9.3) Wij behouden ons het recht voor om de Diensten op gelijk welk ogenblik en zonder verwittiging te schorsen voor herstellingen, onderhoud, bijwerken of andere technische redenen, doch zullen dit pogen te doen tussen 20u00 en 8u00 om overlast te minimaliseren.

9.4) Wij behouden ons het recht voor om de Diensten te wijzigen indien dergelijke wijzigingen geen materieel, negatief effect hebben op de kwaliteit van de Diensten.

Terug naar boven

10. Recht tot annulering

U mag uw bestelling van de Diensten annuleren door ons daarvan binnen de 7 werkdagen vanaf het plaatsen van de bestelling schriftelijk melding te doen. Wij zullen u terugbetalen binnen de 30 dagen vanaf ontvangst van uw melding. Dit recht tot annulering is niet meer van toepassing van zodra u gestart bent met het gebruik van de Diensten.

Terug naar boven

11. BeŽindiging

11.1) U mag te allen tijde uw registratie bij ons beŽindigen door ons schriftelijk te verzoeken uw profiel van de Site te verwijdering. Dergelijk verzoek dient te worden verstuurd naar het bovenvermelde adres of door ons te mailen. Wij voeren dergelijk verzoek zo snel als redelijkerwijze mogelijk door. Voor alle duidelijk, een dergelijk verzoek tot beŽindiging geeft geen recht op enige vergoeding (zie bovenstaande artikels 4.4 en 4.6 voor nadere toelichting).

11.2) U kunt eveneens de automatische hernieuwing van uw abonnement (ten laatste 48 uur voor de hernieuwingsdatum) annuleren door op de link te klikken op de Abonnement pagina. Zulks doet geen afbreuk aan uw voordelen als Abonnee, dewelke doorlopen totdat uw abonnement afloopt.

11.3) Wij kunnen uw registratie te allen tijde schorsen of beŽindigen:

11.3.1) onmiddellijk zonder voorafgaande melding of terugbetaling indien u in volgens ons een ernstige inbreuk heeft gepleegd op het toepasselijk recht, deze Overeenkomst of enige User Content gepubliceerd of verstuurd door u of indien uw lidmaatschap schadelijk is of kan zijn voor onze onderneming of andere Gebruikers; of

11.3.2) anders middels een opzeg van 7 dagen per email in welk geval wij het lidgeld proportioneel met de periode na beŽindiging volledig zullen terugbetalen.

11.4) Wij zullen u per email op de hoogte brengen van enige schorsing of beŽindiging van uw registratie (of de bevestiging daarvan). Volgend op dergelijke melding mag u geen pogingen ondernemen om opnieuw te registreren als Lid of de Diensten te gebruiken tenzij wij u melden dat de schorsing beŽindigd is.

11.5) BeŽindiging doet geen afbreuk aan de verworven rechten van beide partijen onder deze Overeenkomst.

Terug naar boven

12. Websites van derden

Zoals wij als derden kunnen op onze Site links voorzien naar websites van derden. U gebruikt deze op eigen risico. Wij kijken deze websites niet na. Wij raden deze websites niet aan, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van dergelijk websites of enige goederen of diensten die erop worden aangeboden. Indien u bij het zoeken op onze Site uitkomt bij een website van derden waarvan het gebruik enig toepasselijk recht zou schenden, dient u het gebruik ervan onmiddellijk te staken.

Terug naar boven

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1) Dit artikel 13 (en alle andere bepalingen die onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten) is van toepassing op onze managers, beheerders, bedienden, onderaannemers, aangestelden en onszelf. Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor nalatigheid die de dood of lichamelijke letsels voortbrengt, voor frauduleuze, slechte vertegenwoordiging, of voor alles wat wettelijk niet uit te sluiten of te beperken valt.

13.2) U moet ons een redelijke kans bieden om alles te herstellen waar wij aansprakelijk voor zijn vooraleer u zelf kosten maakt om het tekort zelf te herstellen. Indien u dit niet doet, zullen wij daarvoor jegens u niet aansprakelijk gehouden kunnen worden.

13.3) Wij zullen jegens u niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor alle schade of verlies in zoverre u zelf bijgedragen heeft tot dergelijke schade of verlies door uw eigen toedoen of nalaten, bijvoorbeeld door deze Voorwaarden niet na te leven.

13.4) Onze aansprakelijkheid van welke aard ook (inclusief onze eigen nalatigheid) met betrekking tot de Diensten naar aanleiding van eender welk voorval of reeks voorvallen is beperkt tot het dubbele van het totale bedrag aan lidgeld betaald door u in de laatste 12 maanden voorafgaand aan de aangeklaagde voorvallen.

13.5) Wij zullen in geen geval (inclusief onze eigen nalatigheid) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor indirecte schade of verlies (zoals winstderving of verlies van contracten of handelsomzet) zelfs indien wij hierover werden ingelicht of hier redelijkerwijze kennis van hoorden te hebben.

13.6) Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of onderbreking in de uitvoering van enige verplichting uit deze Overeenkomst indien die tekortkoming of onderbreking veroorzaakt wordt door omstandigheden buiten de wil en redelijke controle van partijen om, inclusief handelingen of nalatigheden van internet en telecommunicatiedienst providers of het falen van hun netwerken en apparatuur.

Terug naar boven

14. Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord om ons te vergoeden (inclusief onze managers, beheerders, bedienden, onderaannemers, aangestelden en verwante vennootschappen) tegen alle vorderingen van en aansprakelijkheden jegens derden (inclusief wettelijke, minstens redelijke advocatenkosten door ons geÔnvesteerd) betreffende uw inbreuk op deze Overeenkomst en/of uw gebruik van de Site en de Diensten, inclusief enige vordering of aansprakelijkheid voorvloeiend uit de publicatie of andere mededeling door u van enige inhoud of informatie die een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of de privacy van derden of die denigrerend, lasterlijk of beledigend is voor derden.

Terug naar boven

15. Algemeen

15.1) Titels en hoofdingen van deze Overeenkomst zijn louter informatief en beÔnvloeden geenszins de draagwijdte en betekenis van de Voorwaarden of de Overeenkomst.

15.2) Deze Overeenkomst (die tevens de Privacy Policy omvat) houdt de volledige overeenkomst tussen u en ons in betreffende de Diensten.

15.3) Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en u mag uw rechten en plichten niet overdragen of toewijzen aan wie dan ook zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming. Wij kunnen onze rechten en plichten uit deze Overeenkomst te allen tijde, geheel of gedeeltelijk overdragen of toewijzen.

15.4) Enige niet-uitvoering van enig recht of bepaling uit deze Overeenkomst kan niet aanzien worden als afstand van dat recht of bepaling.

15.5) De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling van deze Overeenkomst voor gelijk welke reden laat de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

15.6) Personen die geen partij zijn bij deze Overeenkomst zullen geen rechten hebben, noch kunnen doen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst.

Terug naar boven

16. Geschillenregeling

Wij zullen elk ongemeen met u zo snel en efficient mogelijk trachten op te lossen, maar indien u (of wij) het nodig acht om dergelijk geschil gerechtelijk op te lossen, zal deze Overeenkomst naar Engels recht geÔnterpreteerd dienen te worden en zal het geschil uitsluitend door de Engelse hoven en rechtbank beoordeeld mogen worden.

Terug naar boven

17. Definities gebruikt in de Voorwaarden en Privacy Policy

"Abonnee" betekent een geregistreerde gebruiker van de Diensten die betaald heeft voor volledige toegang tot gratis en betalende elementen van de Site en de Diensten;

"Diensten" betekent de diensten die aan de gebruikers van de Site ter beschikking worden gesteld door The Dating Lab (in eerste instantie een online platform voor Gebruikers om andere Gebruikers te vinden en ermee te communiceren);

"FAQs" betekent de veelgestelde vragen op de Site;

"Gebruiker" betekent elke persoon die de Site en de Diensten gebruikt, zowel betalende als gratis elementen;

"Gids Veilig Daten" betekent de Gids Veilig Daten op onze Site;

"Lid" betekent een geregistreerd gebruiker van de Diensten die enkel toegang heeft tot de gratis elementen van de Site;

"Overeenkomst" betekent de overeenkomst voor het verstrekken van de Diensten, gesloten tussen u en The Dating Lab en die ingaat vanaf het moment dat u deze Voorwaarden aanvaardt, en die deze Voorwaarden, de Privacy Policy en alle andere overeengekomen voorwaarden omvat;

"Privacy Policy" betekent de privacy policy die het gebruik regelt van alle persoonlijke informatie die u ons meedeelt bij registratie als Lid en bij gebruik van de Diensten;

"Site" betekent de website met domeinnaam www.dating.standaard.be, www.dating.nieuwsblad.be of www.dating.gentenaar.be of eender welke andere website die wij van tijd tot tijd kunnen gebruiken voor het leveren van de Diensten;

"User Content" betekent alle informatie gepubliceerd door Gebruikers op de Site, of verstuurd door Gebruikers naar andere Gebruikers via de technische middelen voorzien door The Dating Lab als deel van de Diensten (inclusief profielen, berichten en foto's);

"Voorwaarden" betekent deze algemene gebruiksvoorwaarden;

Terug naar boven